STYPENDIA NAUKOWE Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. BOHDANA ŁYSIAKA

Termin: 30.06.2017 - 24.09.2017

REKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

 

ogłasza konkurs o STYPENDIA NAUKOWE Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO IM. BOHDANA ŁYSIAKA

 

na rok akademicki 2017/2018

 

O stypendia za wyniki w nauce z Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli drugi rok studiów pierwszego stopnia na Wydziale Filologicznym UJ, specjalność – filologia ukraińska, studenci studiów drugiego stopnia na Wydziale Filologicznym UJ, specjalność – filologia ukraińska, a także doktoranci Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Bohdana Łysiaka.

 

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

 

  • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu;
  • zaświadczenie o średniej ważonej ocen za rok akademicki 2016/2017 wystawione przez sekretariat właściwej jednostki (wymagana średnia ocen co najmniej 4,0);
  • życiorys uwzględniający opis dodatkowych osiągnięć (aktywność naukowa, a w szczególności udział
    w konferencjach, seminariach i sesjach naukowych; aktywność w kole naukowym, a w szczególności organizacja konferencji naukowych i seminariów) wraz z dokumentami je potwierdzającymi.

 

W przypadku braku kandydatów spełniających wymienione kryteria, stypendium może zostać przyznane pochodzącemu z Ukrainy studentowi innego Wydziału UJ, który ukończył drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, lub jest studentem studiów drugiego stopnia, i który spełnia warunki określone w Regulaminie Funduszu, bądź też pochodzącemu z Ukrainy doktorantowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, spełniającemu warunki określone w Regulaminie Funduszu.

Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy.

                                                                                                    

Dokumenty należy złożyć w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ

Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pok. nr 17, 31-007 Kraków

z adnotacją:
„Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2017 roku.

 

Więcej informacji: www.dn.uj.edu.pl/fundusze/lysiak

tel.: 12 663 39 53, e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
Data opublikowania: 27.07.2017
Osoba publikująca: Dorota Krakowska