Wymiana studencka z Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie w semestrze letnim 2019/2020

Termin: 19.06.2019 - 16.09.2019

Wymiana studencka z Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie w semestrze letnim 2019/2020

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na wyjazdy 2 studentów/doktorantów na studia częściowe (jeden semestr) na Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie w terminie 7.02-30.06.2020.

O wyjazdy stypendialne mogą się ubiegać studenci/doktoranci UJ:

 • będący obecnie na drugim roku studiów I stopnia, pierwszym roku studiów II stopnia, drugim-czwartym roku studiów jednolitych magisterskich oraz pierwszym-trzecim roku studiów III stopnia (doktoranckich)
 • uzyskali średnią ważoną ze wszystkich lat studiów co najmniej 4.0
 • uzyskali ocenę co najmniej „dobry” na dyplomie studiów magisterskich – dotyczy doktorantów
 • nie zostali zakwalifikowani na wyjazd w Programie ERASMUS+ na rok 2019/2020.

Stypendium obejmuje:

 • zwolnienie z opłat za studia na Uniwersytecie w Moskwie,
 • zapewnione miejsce w akademiku (opłaty za akademik studenci ponoszą we własnym zakresie),
 • koszty przelotu ekonomiczną trasą do Moskwy (bilet w dwie strony) pokryte przez UJ,
 • jedną dietę dojazdową w wys. 48 euro przyznaną przez UJ,
 • ubezpieczenie w wybranym przez UJ towarzystwie ubezpieczeniowym.

Ubiegający się o stypendium winni złożyć następujące dokumenty:

 •  formularze: Zgłoszenie studenta na wymianę bilateralną/ Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną oraz Exchange Student Study Plan podpisane przez osoby upoważnione ze strony jednostki UJ,
 •  list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu (w języku polskim),
 • opinię opiekuna roku, promotora lub innego wykładowcy (w jęz. polskim),
 • średnią ocen (ważoną) z wszystkich lat studiów (zaświadczenie wystawione przez Sekretariat Wydziału/Instytutu); kopie dyplomów ukończonych studiów, *jeśli dotyczy. Doktoranci składają kserokopie dyplomu/dyplomów z wynikiem co najmniej „dobry” oraz suplementy dyplomów magisterskich (w jęz. angielskim),
 • dyplomy/zaświadczenia o ukończonych kursach rosyjskiego/angielskiego na poziomie co najmniej B2 i/lub zaświadczenie od lektora jęz. rosyjskiego/angielskiego (w jęz. angielskim lub rosyjskim),
 • potwierdzenia działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich/doktoranckich – zaświadczenia wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania ww. kół i organizacji, *jeśli dotyczy,
 • formularze aplikacyjne Uniwersytetu w Moskwie (Application form, kopię paszportu). Dokumenty medyczne składają w terminie późniejszym tylko kandydaci zakwalifikowani.

Szczegóły dotyczące studiowania na Uniwersytecie im. Łomonosowa znajdują się w Information Sheet 2019/2020.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • do 16 września 2019 (w godz. 9.00-15.00)
 • Dział Współpracy Międzynarodowej UJ, Czapskich 4, pok. 25, dr Maria Kantor

Wyboru studentów na ww. stypendia dokona Rektorski Zespół ds. Stypendiów Bilateralnych dla Studentów i Doktorantów UJ, któremu przewodniczy Prorektor UJ ds. dydaktyki. Decyzje Zespołu zostaną wysłane do aplikujących kandydatów drogą elektroniczną.
UJ winien przesłać do Uniwersytetu Moskiewskiego listę kandydatów nominowanych na wyjazd do 1.10.2019.

Zasady ubiegania się o wyjazdy i kryteria rozpatrywania wniosków dostępne są: http://www.dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna/studenci/zasady-formularze

Osoby zakwalifikowane na stypendium proszone są o zgłoszenie się i dostarczenie do DWM pozostałych dokumentów wymaganych przez Uniwersytet w Moskwie.
Osoby niezakwalifikowane proszone są o odbiór swoich dokumentów do 30.10.2019, po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Data opublikowania: 19.06.2019
Osoba publikująca: Marcin Ziomek