Erasmus +

Koordynator osób wyjeżdżających

dr Justyna Pisarska

 

Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020

 

Terminarz rekrutacji:

16.09.-11.10.2019 r. – czas trwania II Rekrutacji

12 -17.10.2019 r. – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb,

18 - 24.10.2019 r. – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb, przesłanie protokołu do DOSZ 

 

Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek.

 

Kto może skorzystać z Erasmus+?

każdy student UJ zarejestrowany na studiach I, II i III stopnia, bez względu na obywatelstwo,

w momencie wyjazdu trzeba mieć ukończony pierwszy rok studiów I stopnia (licencjackich) i uzyskać wpis na drugi rok studiów I stopnia.

studenci starający się o wyjazd na trzecim roku studiów I stopnia (licencjackich) również otrzymują warunkowo stypendium Erasmusa. Aby wyjechać na stypendium muszą być wpisani na pierwszy rok studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających).

 

Do jakich krajów można wyjechać?

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej ma podpisane umowy z następującymi uczelniami:

Chorwacja (Sveučilište u Zagrebu)
Czechy (Univerzita Hradec Králové; Univerzita Palackeho v Olomouci; Univerzita Karlova v Praze)
Estonia (Tallinna Ülikool; Tartu Ülikool)
Litwa (Vilniaus Universiteto)
Łotwa (Daugavpils Universitate; Latvijas Universitate)
Słowacja (Presovska Univerzita)
Węgry (Eötvös Loránd University; University of Szeged)

Na jak długo można wyjechać?

Można wyjechać na jeden semestr (zimowy, letni) lub na cały rok akademicki, choć preferowane są wyjazdy semestralne.
 Pobyt na uczelni zagranicznej musi trwać minimalnie 3 miesiące, a maksymalnie nie dłużej niż 12 miesięcy.

Wysokość stypendium

Dofinansowanie przyznawane studentom zależy od kierunku ich mobilności:

500 Euro/miesiąc —  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania .

450 Euro/miesiąc — Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania,  Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

400 Euro/miesiąc — Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  DMWS:

https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

 

Haromonogram rekrutacji na Erasmus+

17.09.–07.10.2018 r– czas trwania II Rekrutacji (Rekrutacja na program Erasmus+ studia w roku akademickim 2018/19 odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek.).

08 –16.10.2018 r– kwalifikacja studentów w systemie USOSweb, zatwierdzenie wyjazdu przez studenta i koordynatora, przesłanie protokołu do DOSZ

17–31.10.2018 r. – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, przesłanie zmian do protokołu, przesłanie nominacji przez DOSZ, spotkania ze studentami, przesłanie aplikacji przez studenta

 

 

Aktualna informacja znajduje się na stronie DMWS: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia w zakładce REKRUTACJA.

 

II. KRYTERIA KWALIFIKACJI

STUDENCI

 1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej.
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów z sekretariatu: * średnia ważona minimum 4.0
 3. Znajomość języka angielskiego w przypadku wyjazdów do Szeged. Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem. Akceptowany będzie poziom języka angielskiego oznaczony na świadectwie maturalnym lub na świadectwie ukończenia kursu językowego przynajmniej na poziomie B1 z oceną co najmniej 4,0 (good).
 4. Dodatkowa działalność w: Kołach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność non profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie.
 5. Znajomość odpowiednio języka rosyjskiego / ukraińskiego - ocena z ostatniego przed rekrutacją egzaminu z języka rosyjskiego / ukraińskiego: od 4.0 wzwyż; w przypadku studentów studiów II stopnia - ocena z ostatniego przed rekrutacją egzaminu z praktycznej nauki języka rosyjskiego / praktycznej nauki języka ukraińskiego z suplementu do dyplomu studiów licencjackich: od 4.0 wzwyż

*zaświadczenie o znajomości języka angielskiego – kopia certyfikatu lub wyniki egzaminu/zaliczenia lektoratu – wypis z indeksu lub suplementu do dyplomu studiów licencjackich, wydany przez Sekretariat IFWsch UJ.

DOKTORANCI – KRYTERIA KWALIFIKACJI:

 1. opis projektu
 2. motywacja
 3. opinia promotora rozprawy doktorskiej

DOKUMENTY APLIKACYJNE

• list motywacyjny połączony z opisem projektu badawczego przewidzianego do realizacji w czasie pobytu na stypendium (maksymalnie jedna strona A4)

• opinia promotora rozprawy doktorskiej

SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ:

 1. Przewodnicząca Komisji: w-ce Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej

Członkowie Komisji:

 1. Kierownik Zakładu Wykładowców Języka Rosyjskiego
 2. Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+ (d.s. osób wyjeżdżających)

 

wyjazdy w roku 2016/2017

Decyzja

Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ  ds. wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ 2016/2017 z dn. 9 marca 2016 r. w składzie:

przewodnicząca – dr Agata Skurzewska, Zastępca Dyrektora IFWsch  

dr Lucyna Korycińska, kierownik Zespołu Wykładowców Języka Rosyjskieg

dr Urszula Trojanowska, Instytutowy koordynator Programu Erasmus

 

Zgodnie z przyjętymi Instytutowymi kryteriami na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2016/2017 zakwalifikowane zostały następujące osoby (wg numerów albumów):

 1. 1087296 / Uniwersytet w Tartu
 2. 1076023 / Uniwersytet w Tallinie
 3. 1090432 / Uniwersytet w Tartu
 4. 1087498 / Uniwersytet w Tartu

Zgodnie z przyjętymi Instytutowymi kryteriami na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2016/2017 zakwalifikowane zostały następujące osoby (wg numerów albumów):

 1. 1099197 / Uniwersytet w Tallinie

 

wyjazdy w roku 2015/2016

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Filologii  Wschodniosłowiańskiej UJ  ds. wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+  2014/2015 z dn. 26 lutego 2015 r. w składzie:

przewodnicząca – dr Agata Skurzewska, Zastępca Dyrektora IFWsch

dr Lucyna Korycińska, kierownik Zespołu Wykładowców Języka Rosyjskiego

dr Urszula Trojanowska, Instytutowy koordynator Programu Erasmus

Zgodnie z przyjętymi Instytutowymi kryteriami na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2015/2016 zakwalifikowane zostały następujące osoby wg numerów albumów):

 1. 1079943 / Uniwersytet w Szeged
 2. 1031616 / Uniwersytet w Szeged
 3. 1080280 / Uniwersytet w Zagrzebiu
 4. 1054445 / Uniwersytet w Ołomuńcu (w przypadku zwolnienia się miejsca – wyjazd do Zagrzebia)

Zgodnie z przyjętymi Instytutowymi kryteriami na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2015/2016 zakwalifikowane zostały następujące osoby:

 1. 1087514 / Uniwersytet w Tartu
 2. 1090132 / Uniwersytet w Zagrzebiu

                                    

Po przyjeździe ze stypendium należy przesłac na adres dorota.marszalek@uj.edu.pl nazwy WSZYSTKICH zaliczonych przedmiotów w oryginalnym języku z certyfikatu/dyplomu oraz dostarczyć certyfikat/dyplom do sekretariatu.

Dopiero wówczas przedmioty zostaną zaliczone w poczet studiów.

 

Postanowienia ogólne i kryteria kwalifikacji

Postanowienia Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ dotyczące organizacji wyjazdów studentów i doktorantów w ramach LLP/Erasmus (przyjęte przez Radę IFWsch UJ w dn. 21.01.2009, 4.03.2009, 21.04.2010, 26.01.2011)

1. INFORMACJE OGÓLNE ERASMUS+ W IFW

2. KRYTERIA KWALIFIKACJI

3. WSTĘPNE POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIOW LEARNING AGREEMENT

4. Kanon przedmiotów

Uwaga! Stypendyści zobowiązani są do monitorowania szczegółowych informacji zamieszczanych na bieżąco na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych (BOSZ):

http://www.uj.edu.pl/web/bosz/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

BOSZ UJ: Koordynator wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus Studia 
mgr Monika Woźniak
e-mail: wozniak@adm.uj.edu.pl

Erasmus + : informacje ogólne

Rekrutacja na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ odbywa się w UJ na przełomie stycznia i lutego każdego roku akademickiego. W przypadku ogłoszenia drugiego naboru na przełomie września i października wyjazdy możliwe są wyłącznie w semestrze letnim rozpoczynającego się roku akademickiego.

O ilości miejsc wyjazdowych udostępnionych w I i II terminie rekrutacji decyduje Instytutowa Komisja Rekrutacyjna (1 miejsce wyjazdowe = 1 osoba). Kwestiami grantu oraz formalnościami przedwyjazdowymi zajmuje się Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ [http://www.dmws.uj.edu.pl/start]

Uwaga! W nowej edycji programu Erasmus+ została zniesiona zasada jednokrotnego wyjazdu. Studenci mogą teraz wyjechać na każdym poziomie studiów.

1. Przykład: 1 x na studiach licencjackich, 1 x na studiach magisterskich uzupełniających i 1 x na studiach doktoranckich.

2. Przykład: 1 x na studiach jednolitych magisterskich i 1 x na studiach doktoranckich.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają jednakże osoby aplikujące po raz pierwszy.   

 

1.1.  Dokąd można pojechać?

Lista ośrodków partnerskich IFWsch UJ:

* SŁOWACJA:

- Uniwersytet w Preszowie, Instytut Ukrainistyki i Studiów Środkowoeuropejskich – 2 miejsca dla ukrainistów

* CHORWACJA:

- Uniwersytet w Zagrzebiu – 2 miejsca – co roku wymiennie pierwszeństwo mają bądź studenci ukrainistyki, bądź rusycystyki

* CZECHY:

- Uniwersytet w Ołomuńcu – 2 miejsca – co roku wymiennie pierwszeństwo mają bądź studenci ukrainistyki, bądź rusycystyki

- Uniwersytet w Hradec Kralove – 6 miejsc

University of Hradec Králové

Department of Slavonic Studies

[CZ HRADEC01]

Oferta programowa kierowana jest przede wszystkim do studentów III roku filologii rosyjskiej i kultury Rosji i narodów sąsiednich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ:  

semestr zimowy (wszystkie zajęcia w języku rosyjskim, zdecydowaną większość prowadzić będą native speakerzy):

1. РУССКИЙ ЯЗЫК И РЕАЛИИ 30/0

2. РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА 30/0

3. РУССКИЕ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 30/0

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 30/0

5. РУССКИЙ ФИЛЬМ // РУССКИЙ МОДЕРНИЗМ И АВАНГАРД (zajęcia naprzemienne, tzn. w jednym roku русский фильм w następnym русский модернизм и авангард) 30/0

6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (на основании произведений  ХХ века) 30/0

7. śladami rosyjskiej emigracji (zajęcia w formie wycieczki do Pragi wraz z komentarzem).

Dodatkowe ustalenia: obowiązkowe odnotowywanie obecności studentów na zajęciach. Nieuzasadnione nieobecności będą podstawą niezaliczenia semestru. Wraz z dokumentami student IFW powinien otrzymać, zatwierdzoną przez prowadzących,  listę obecności.   

 

 

* ESTONIA:

- Uniwersytet w Tallinie - 2 miejsca  http: / /www.tlu.ee / DEPARTAMENT OF INSTITUTE OF SLA VONIC LANGUAGES AND CULTURES

- Koledż Jekatierinski w Tallinie2 miejsca

- Uniwersytet w Tartu - 3 miejsca    http://www.ut.ee / DEPARTMENT OF RUSSIAN NAD SLA VONIC LANGUAGES AND LITERATURES

* LITWA:

- Uniwersytet w Wilnie - 3 miejsca   http://WWW.VU.lt/lt / DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES

* ŁOTWA:

- Uniwersytet w Dyneburgu - 4 miejsca   http://du.lv/lv / DEPARTMENT OF RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE

- Uniwersytet w Rydze - 2 miejsca   http://www.lu.lv / DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES

* WĘGRY:

- Uniwersytet w Szeged - 3 miejsca   http: / /www.u-szeged.hu / DEPARTMENT OF RUSSIAN PHILOLOGY

 

1. 2. Kto może ubiegać się o wyjazd?

O wyjazd w ramach programu Erasmus+ mogą ubiegać się STUDENCI:

• I i II roku FR, FU i KRiNS studiów stacjonarnych I stopnia • III roku FR, FU i KRiNS studiów stacjonarnych I stopnia (pod warunkiem podjęcia studiów II stopnia w IFWsch UJ oraz wyłącznie na semestr letni I roku SUM) • I roku FR, FU i KRiNS studiów stacjonarnych II stopnia • I i II roku JiKR studiów niestacjonarnych I stopnia • III roku JiKR studiów niestacjonarnych I stopnia (pod warunkiem podjęcia studiów II stopnia w IFWsch UJ oraz wyłącznie na semestr letni I roku SUM) • I roku JiKR studiów niestacjonarnych II stopnia oraz DOKTORANCI IFWsch UJ.

UWAGA! Studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz studenci II roku studiów stacjonarnych II stopnia mogą wyjeżdżać wyłącznie w semestrze zimowym!

1.3. Co warto wiedzieć?

• Przewidziane przez IFWsch UJ wyjazdy stypendialne Erasmus trwają 1 semestr. Na czas wyjazdu osoba nominowana zachowuje status studenta/doktoranta i nie traci praw do przyznanych jej stypendiów - zarówno naukowego, jak i socjalnego. Studiujący w systemie niestacjonarnym nie będą zwolnieni z obowiązku opłaty czesnego.

• Na stypendium nie może wyjechać ani zostać zakwalifikowanym student będący w trakcie powtarzania roku. W trakcie pobytu na stypendium student/doktorant nie może przebywać na urlopie dziekańskim lub studenckim. Nie może też być w żaden inny sposób urlopowany.

• Student nominowany zobowiązany jest do uzyskania zaliczeń i zdania egzaminów przewidzianych w programie roku akademickiego poprzedzającego wyjazd na stypendium oraz do dopełnienia formalności dotyczących zaliczenia roku w sekretariacie IFWsch przed planowanym wyjazdem. W innym przypadku traci prawo do wyjazdu stypendialnego na rzecz pierwszej osoby z listy rezerwowej.

• Osoby kończące studia I stopnia mogą ubiegać się o wyjazd warunkowo. Prawo do wyjazdu otrzymują po przyjęciu na studia magisterskie w IFWsch UJ. Wyjazd możliwy jest jednak dopiero w semestrze letnim I roku studiów II stopnia.

• W ramach nagrody prawo do wyjazdu (tylko w kolejnym roku akademickim) uzyskują laureaci I miejsca konkursu ortograficznego języka rosyjskiego i konkursu recytatorskiego, organizowanego przez IFWsch UJ (miejsca wyjazdowe co rok proponuje laureatom Instytutowa Komisja Rekrutacyjna). Z przyczyn obiektywnych studenci II roku studiów II stopnia nie mogą otrzymać nagrody w postaci wyjazdu stypendialnego Erasmus.

Laureatów obu konkursów nie dotyczą kryteria kwalifikacji ogłoszone w regularnych rekrutacjach. Obowiązują ich natomiast postanowienia odnośnie Learning Agreement (punkt III), Kanonu (punkt IV) oraz Transcript of Records (punkt V). W przypadku studentów III roku studiów I stopnia utrzymane zostaje postanowienie o wyjeździe warunkowym, tj. prawo do wyjazdu laureaci otrzymują po przyjęciu na studia magisterskie w IFWsch UJ.