Licencjat

Przepisy

Formalności przed obroną pracy licencjackiej

Czynności przed przystapieniem do obrony:

1.    Po uzyskaniu zaliczenia z seminarium licencjackiego (ukończeniu pracy licencjackiej) promotor pracy powiadamia sekretariat wysyłając zatwierdzony temat pracy. Otwiera to studentowi możliwość wprowadzenia pracy licencjackiej oraz wymaganych informacji na jej teamt do systemu AP (poprzez USOSWEB).

2.  Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i wprowadzeniu pracy do systemu AP należy wydrukować oświadczenie o prawach autorskich z systemu AP oraz 

-nowy wniosek o wydanie dyplomu w jęz. angielskim (od 1.X.2019)

Oświadczenie wydrukowane z AP oraz wydrukowany i wypełniony wniosek o wydanie odpisu dyplomu  w języku angielskim należy złożyć do sekretariatu na 10 dni przed planowną obroną

Zlecenie wpłaty za dyplom zostanie wygenerowane po złożeniu wymaganych dokumentów. Koszt dyplomu to 60 zł, koszt każdego odpisu w języku obcym: 40 zł.

        

Odbiór dyplomu w pokoju 24A przy ul. Ingardena 3. Przypominam, przed odbiorem dyplomu należy oddać wszytkie wypożyczone książki. Wszelkie pytania na temat odbioru dyplomów proszę kierować do pani mgr Bogusławy Kustry  b.kustra@uj.edu.pl

Obrona pracy licencjackiej (od roku akad. 2016/17)

Obrona pracy licencjackiej składa się z dwóch części: rozmowy na temat pracy licencjackiej oraz z dwóch pytań z dyscypliny (językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo) w ramach danej specjalności.

Dla studentów filologii rosyjskiej i ukraińskiej będą to zagadnienia literaturo- i językoznawcze, dla studentów KRiNS – zagadnienia literaturo- i kulturoznawcze.

Język egzaminu (polski lub rosyjski / ukraiński) wybiera zdający. Wybór języka nie ma wpływu na ocenę z egzaminu.  

 

Problematyka egzaminu licencjackiego (fil. rosyjska)

Problematyka egzaminu licencjackiego (KRiNS)

Problematyka egzaminu licencjackiego (fil. ukraińska)

Problematyka egzaminu licencjackiego (Język i kultura Rosji)

 

 

Magisterium

Przepisy

Formalności przed obroną pracy licencjackiej

Czynności przed przystapieniem do obrony:

1.    Po uzyskaniu zaliczenia z seminarium licencjackiego (ukończeniu pracy licencjackiej) promotor pracy powiadamia sekretariat wysyłając zatwierdzony temat pracy. Otwiera to studentowi możliwość wprowadzenia pracy licencjackiej oraz wymaganych informacji na jej teamt do systemu AP (poprzez USOSWEB).

2.  Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i wprowadzeniu pracy do systemu AP należy wydrukować oświadczenie o prawach autorskich z systemu AP oraz 

-nowy wniosek o wydanie dyplomu w jęz. angielskim (od 1.X.2019)

Oświadczenie wydrukowane z AP oraz wydrukowany i wypełniony wniosek o wydanie odpisu dyplomu  w języku angielskim należy złożyć do sekretariatu na 14 dni przed planowną obroną

Zlecenie wpłaty za dyplom zostanie wygenerowane po złożeniu wymaganych dokumentów. Koszt dyplomu to 60 zł, koszt każdego odpisu w języku obcym: 40 zł.

        

Odbiór dyplomu w pokoju 24A przy ul. Ingardena 3. Przypominam, przed odbiorem dyplomu należy oddać wszytkie wypożyczone książki. Wszelkie pytania na temat odbioru dyplomów proszę kierować do pani mgr Bogusławy Kustry  b.kustra@uj.edu.pl

Egzamin magisterski dla filologii rosyjskiej oraz kultury Rosji i narodów sąsiednich (jednolite studia magisterskie oraz SUM)

Egzamin magisterski dla filologii filologii ukraińskiej (jednolite studia magisterskie oraz SUM)