Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym

Termin: 18.01.2019 - 15.02.2019
Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową
Tradycja i tradycjonalizm w dyskursie kulturowym
która odbędzie się w dniu 23 marca 2019 roku
w Collegium Minus UAM w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 1
Instytut Filozofii UAM pragnie zaprosić na ogólnopolską konferencję poświęconą problematyce tradycji i tradycjonalizmu. Przyświeca nam zamysł ożywienia w polskiej humanistyce badań nad tradycją i tradycjonalizmem, prezentowanym zwłaszcza w perspektywie filozoficznej. Problemy te zostały już wcześniej podjęte przez polskich naukowców – zamierzamy wyjść od dotychczas zaproponowanych ujęć i przede wszystkim zachęcić do formułowania nowych refleksji. Celem niniejszego przedsięwzięcia naukowego jest również zwrócenie uwagi na dyskurs ideowy pozostający w cieniu prądów umysłowych dominujących we współczesnej humanistyce świata Zachodu.
Uznajemy tradycjonalizm za istotny nurt ideowy, w świetle którego dokonuje się oceny i klasyfikacji kultur. Tradycję natomiast, fundującą samo pojęcie tradycjonalizmu, postrzegamy jako główny czynnik regulatywny kultury.
Proponowane obszary tematyczne:
- próby zdefiniowania tradycji i tradycjonalizmu;
- tradycja jako problem filozoficzny;
- badanie tradycji w różnych horyzontach poznawczych (ujęcia socjologiczne, etnologiczne, politologiczne, filologiczne i inne);
Instytut Filozofii
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
tel. +48 61 829 21 00, fax. +48 61 829 21 02
wns@amu.edu.pl
www.wns.amu.edu.pl
- oblicza tradycjonalizmu (konserwatyzmu);
- tradycjonalistyczna krytyka kultury;
- tradycja i tradycjonalizm wobec modernizmu i postmodernizmu;
- tradycjonalizm zachodni a rosyjski – zbieżności i różnice ideowe.
Zaproszenie kierujemy szczególnie do filozofów, socjologów, politologów, filologów, teologów, historyków i etnologów.
 Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu (o objętości do 1000 znaków) prosimy nadsyłać na adres: marjed7@amu.edu.pl;
 Termin nadsyłania zgłoszeń: do 10 lutego 2019r.;
 Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN;
 Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej: do 25 lutego 2019r. (dane do przelewu zostaną podane po przyjęciu zgłoszenia w dniu 11 lutego br.);
 Opłata obejmuje koszt publikacji naukowej, materiałów konferencyjnych, przerw kawowych oraz uroczystej kolacji;
 Organizatorzy przewidują opublikowanie artykułów pokonferencyjnych w czasopiśmie naukowym „Sensus Historiae”.
Z poważaniem
Prof. dr hab. Roman Kubicki
Prof. dr hab. Anna Pałubicka
Dr Marek Jedliński
Data opublikowania: 18.01.2019
Osoba publikująca: Żaneta Pawlak